RODO

25.05.2018

Komunikat dotyczący RODO

 

Szanowny Kliencie, 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.  Wymagania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO).

Z przyjemnością informujemy, że Technika Chłodzenia Sp. z o.o. dostosowuje się do standardów europejskich oraz do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technika Chłodzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 24, 41-807 Zabrze.  Dane kontaktowe: tchw@tchw.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach księgowych i marketingowych.

3. Przedmiotem przetwarzania są Pani/ Pana dane osobowe w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie lub w celu wykonania umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej w sytuacji, kiedy prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,

- żądania ograniczenia przetwarzania danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

- wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.


Zobacz pozostałe aktualności